E.H.B.O

random1.jpg

Bezoekers

Het doel

ImageWat is het doel van een EHBO -vereniging? 


Wij vinden dat op iedere mens de plicht rust naar vermogen hulp te verlenen aan  medemensen die in nood verkeren. Deze nood kan het gevolg zijn van een plotselinge stoornis in de gezondheidstoestand als gevolg van een ongeval, ziekte, dreigende verdrinking of van blootstelling aan schadelijke invloeden.


De verantwoordelijkheid voor de behandeling van deze stoornissen berust bij de beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. Het vergt echter meestal enige tijd voor hen om de getroffene te bereiken of deze naar hen toe te brengen. In dit tijdsverloop kan soms meer schade ontstaan aan de gezondheidstoestand van de getroffene. Daarom is het van groot belang dat ter plaatse zo snel mogelijk eerste hulp wordt verleend.


Eerste hulp is die hulp die - in afwachting van deskundige hulp - op verantwoorde wijze door een leek kan worden verleend bij een plotseling optredende stoornis in de gezondheidstoestand van een medemens. 

           
Om dit verantwoord te doen, is het noodzakelijk te weten wat niet en wat wel moet worden gedaan, hoe moet worden gehandeld en dat ook goed uit te voeren. De daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden moeten worden geleerd op de EHBO-cursussen. Iedereen die 16 jaar of ouder is, kan daar worden opgeleid voor het eenheidsdiploma EHBO. Deze cursussen moeten, evenals het examen, voldoen aan van overheidswege goedgekeurde eisen. Deze eisen zijn neergelegd in een officiële regeling. Het bestuur van "Het Oranje Kruis" is verantwoordelijk voor het toezicht - als gedelegeerde taak van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid - op de naleving van de regeling. Mede daardoor worden waarborgen voor de kwaliteit van de opleiding en de examens geschapen. De EHBO-er is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de door hem of haar verleende hulp.


Het behaalde diploma geeft de cursist een waarborg dat hij zich op verantwoorde wijze van zijn hulpplicht kan kwijten. Wel moet hij de verworven kennis en vaardigheid op peil houden door het volgen van herhalingslessen. Doet hij dit niet dan vervalt het diploma na twee jaar. Bovendien worden door het volgen van de vervolglessen, kennis en vaardigheden verder worden ontwikkeld.

ImageEHBO en infectieziekten


Infectieziekten: een risico voor de ehbo-er? Kans op besmetting.
Elke hulpverlener, ook de EHBO-er, loopt bij het verlenen van hulp bepaalde risico's. Een goede opleiding, veel oefening en ervaring dragen ertoe bij dat hij de risico's tot een zo laag mogelijk niveau kan terugbrengen.

 

Bij het verlenen van eerste hulp aan een slachtoffer is er slechts een zeer kleine kans een infectieziekte op te lopen. Een aantal infectieziekten vormt geen bedreiging, omdat deze reeds in de kinderjaren zijn doorgemaakt of omdat men ertegen is ingeënt. Andere infectieziekten, zoals bijvoorbeeld griep en verkoudheid, kan men steeds oplopen, maar deze vormen gezien hun goedaardig karakter nauwelijks een bedreiging voor de gezondheid.

 

Sedert 1980 staat een nieuwe infectieziekte sterk in de belangstelling: AIDS. AIDS is de afkorting van de woorden: Acquired Immune Deficiency Syndrome. Dit betekent dat er sprake is van een ziektebeeld, waarbij het menselijke afweersysteem niet goed meer werkt. Hierdoor wordt het lichaam een gemakkelijke prooi voor allerlei aandoeningen, zoals bijzondere infecties en bepaalde soorten kanker, die geen kans zouden hebben als het afweersysteem niet zou zijn aangetast. AIDS is een van de mogelijke uitingen van infectie met een virus, het HIV (Human Immunodeficiency Virus) genoemd.

Wij zullen dit virus in het vervolg gemakshalve het AIDS-virus noemen. Een andere bekende infectieziekte is hepatitis B, besmettelijke geelzucht, type B. Na besmetting kan het een tijd duren voordat iemand ziek wordt. Dit kan variëren van 45-160 dagen. Bijna dagelijks wordt in kranten, op de radio en televisie aandacht aan AIDS besteed.

Dit is aan de ene kant een goede zaak, want als er geen voorzorgen worden genomen kan deze ziekte meer slachtoffers gaan eisen dan eigenlijk nodig is. Aan de andere kant ontstaan er door de ruime publiciteit soms misvattingen, verkeerde ideeën. Deze kunnen leiden tot onrust en onnodige paniek.

 

ImageMaatregelen voor de EHBO-er nodig?


Dit is ook het geval bij veel EHBO-ers, die zich zijn gaan afvragen of zij besmet kunnen worden als zij iemand met AIDS beademen of met bloed van een slachtoffer in aanraking komen. Om de ontstane onrust weg te nemen en te voorkomen dat een EHBO-er uit angst voor besmetting onnodig hulp nalaat, aarzelt eerste hulp te verlenen of daarbij zonder training al dan niet geschikte hulpmiddelen gaat gebruiken, wordt in deze folder nader ingegaan op de vraag welk risico de EHBO-er bij het verlenen van eerste hulp loopt en of het noodzakelijk is hiertegen bepaalde maatregelen te treffen. Daarbij wordt met name aandacht besteed aan AIDS en hepatitis B. Hierbij wordt voorop gesteld dat de kans dat een willekeurig slachtoffer drager van het AIDS- of hepatitis B virus is klein is.

ImageHoe kan iemand worden besmet?


Zowel het hepatitis B virus als het AIDS-virus kunnen worden overgebracht bij seksueel contact en bij bloedbloedcontact. Hoewel besmetting met de virussen langs dezelfde weg kan verlopen is er een belangrijk verschil: het hepatitis B virus is veel besmettelijker dan het AIDS virus.
Hoe worden AIDS en hepatitis B beslist niet overgedragen?
Beide virussen kunnen beslist niet worden overgedragen door gewoon dagelijks contact. Dus:

 

Image niet door huidcontact.
Image niet door zoenen.
Image niet door tranen of zweet.
Image niet door adem.
Image niet door hoesten of niezen.
Image niet door gemeenschappelijk gebruik van glazen, bestek, beddengoed of toilet.
Image niet door insecten.

Hierbij komt namelijk geen bloed of sperma van de een in contact met het bloed van de ander.
De kans om bij het verlenen van eerste hulp te worden besmet?

Kan een EHBO-er gemakkelijk worden besmet met het AIDS- of hepatitis B virus?
Het antwoord hierop is neen. Ditzelfde geldt ook voor een slachtoffer aan wie eerste hulp wordt verleend door een EHBO-er die drager van het AIDS of hepatitis B virus is. AIDS en hepatitis B vormen geen reële bedreiging voor de EHBO-er.

Het risico om bij de hulpverlening te worden besmet is te verwaarlozen. Dit geldt voor alle eerste hulp, die wordt verleend, ook voor de beademing en de eerste hulp bij wonden en bloedingen. Wat betreft de beademing kan worden gesteld dat AIDS en hepatitis B niet kunnen worden overgedragen door huidcontact, zoenen of adem.

Het AIDS virus wordt door speeksel zelfs geïnactiveerd, Er kan hierbij onderscheid worden gemaakt tussen situaties waarbij er geen en situaties waarbij er wel bloed in de mond van het slachtoffer is:

Image geen bloed in de mond: geen risico voor besmetting met AIDS of hepatitis B,
Image veel bloed in de mond: theoretisch enig risico voor besmetting bij contact tussen slijmvliezen of beschadigde huid en bloed van een slachtoffer. Veeg het bloed eerst weg, alvorens met mond-op-mondbeademing te beginnen.

 

ImageHygiëne in acht nemen.


Wel is het van het grootste belang, dat de EHBO-er altijd zo hygiënisch mogelijk werkt. Dit gold echter altijd al. Ook tijdens de lessen is het noodzakelijk de hygiëne in acht te nemen door bijvoorbeeld de beademingspoppen steeds grondig schoon te maken en regelmatig de handen te wassen.

ImageGeen hulp verlenen of alleen met hulpmiddelen


Gezien het te verwaarlozen risico op besmetting met AIDS of hepatitis B behoeft een EHBO-er niet af te zien van de beademing of hierbij gebruik te maken van tussenstukken: de kans dat een slachtoffer, dat moet worden beademd, namelijk overlijdt doordat de EHBO-er een hulpstuk moet pakken, wordt daardoor aanmerkelijk groter.

Bovendien heeft een EHBO-er het tussenstuk niet altijd bij zich, moet het zoeken en/of is niet geoefend in het gebruik ervan, Eventueel kan de EHBO-er, als hij bang is te worden besmet, de mond op neusmethode toepassen, Ditzelfde geldt voor het gebruik van handschoenen bij het verlenen van eerste hulp bij wonden en bloedingen.

Als men bloed op de handen krijgt is goed wassen afdoende om het virus te verwijderen. Het gebruik van handschoenen wordt aanbevolen om een infectierisico tot een absoluut minimum te beperken, maar het gebruik is geenszins perse noodzakelijk. Het niet bij zich hebben van handschoenen behoeft niet te leiden tot het afzien van het verlenen van eerste hulp. Nogmaals: het risico om bij hulpverlening te worden besmet is te verwaarlozen.

Bij het toepassen van mond-op-mondbeademing bij mensen, die risicogedrag vertonen is de kans op infectie met HIV niet uit te sluiten, maar moet wel buitengewoon klein worden geacht Eventueel kan dan van een tussenstuk gebruik worden gemaakt. Als dit instrument niet beschikbaar is of als de EHBO-er niet getraind is in het gebruik ervan moet hij de eigen verantwoordelijkheid afwegen tegen de zeer geringe risico's.

Mond-op-mondbeademing is een handeling die te vergelijken is met zoenen en is dus veilig. Mocht er sprake zijn van bloed en/of braaksel dan dient dit eerst te worden verwijderd.

ImageWat te doen bij angst te zijn besmet bij het verlenen van hulp?


EHBO-ers, die mensen hebben beademd in een situatie, waarbij sprake was van veel bloed in de mond of die eerste hulp hebben verleend aan iemand met veel uitwendig bloedverlies of tijdens de hulpverlening zelf een (bloedende) verwonding hebben opgelopen, wordt geadviseerd binnen 24 uur contact op te nemen met een afdeling Eerste Hulp of een afdeling Infectieziekten van een GG en GD, hun huisarts of bedrijfsarts, niet omdat er een serieuze kans is op besmetting met het AIDS virus, maar wel op een hepatitis B infectie Er kan dus misschien een hepatitis B vaccinatie noodzakelijk zijn.

ImageMensen met risicogedrag.


Het AIDS virus komt voornamelijk voor bij personen die risicogedrag vertonen, te weten het hebben van onbeschermde seksuele contacten met wisselende partners en/of het rechtstreeks in de aders spuiten van drugs (bijvoorbeeld heroïne). Daarnaast is nog een klein aantal mensen voor 1985 ­ in de tijd toen donorproducten nog niet op aanwezigheid van het virus werden gecontroleerd ­ met het virus besmet geraakt via bloedtransfusies en dergelijke.

Het is over het algemeen niet mogelijk aan iemands uiterlijk af te lezen in hoeverre hij of zij riskant gedrag vertoont of dit gedurende de laatste vijf jaar heeft vertoond. Seksuele geaardheid of sociale klasse zijn in dit verband niet van belang. Sommige beroepsbeoefenaren zullen een meer dan gemiddelde kans lopen om in direct contact te komen met mensen, die riskant gedrag vertonen, bijvoorbeeld met spuiters, Hierbij kunnen wij denken aan bijvoorbeeld de politie, de brandweer en de douane en dan vooral in de grote steden.

Voor deze beroepsgroepen zijn richtlijnen opgesteld over hoe te handelen, ook bij het verlenen van eerste hulp, bij al dan niet gewelddadige lijfelijke contacten met burgers, Deze richtlijnen zijn opgenomen in de folder 'Je bent toch niet bang voor een beetje bloed'.

ImageConclusie


De kans dat de EHBO-er bij het verlenen van eerste hulp wordt besmet met het hepatitis B- of AIDS virus is praktisch nihil. Het gebruik van hulpmiddelen, zoals beademingsmaskers en handschoenen, wordt dan ook afgeraden. Dit zou de kans dat een slachtoffer nodeloos overlijdt aanzienlijk vergroten.

Wel is het noodzakelijk dat de EHBO-er te allen tijde bij ieder slachtoffer zo hygiënisch mogelijk werkt Als een EHBO-er erg bang is voor besmetting kan hij beslissen af te zien van het verlenen van eerste hulp. Hij moet dan zelf de keuze maken en draagt hiervoor ook zelf de verantwoording.

De kans echter, dat hij iemand treft, die is besmet, is uiterst klein. Dat is ook het grote verschil met mensen die beroepshalve hulp verlenen.

ImageVerantwoording


Bovenstaande adviezen en richtlijnen zijn opgesteld door het bestuur van 'Het Oranje Kruis' en de Nationale Commissie AIDS bestrijding. De commissie AIDS van de Gezondheidsraad onderschrijft deze adviezen en richtlijnen.

Wanneer zich ontwikkelingen voordoen, die tot andere adviezen en/of richtlijnen leiden, zal iedereen hiervan op de hoogte worden gesteld. Voorlopig is dit echter niet te verwachten. Actuele informatie is altijd te verkrijgen bij de AIDS- infolijn: 06 .0222220 (op werkdagen tussen 1400 en 22.00 uur).

ImageEHBO en de Wet


Af en toe krijgen wij de vraag hoe het nou zit met het verlenen van eerste hulp aan medemensen. Deze vraag komt vaak voort uit het feit dat men aan het eenheidsdiploma EHBO een soort wettelijke verplichting ziet om iemand te MOETEN helpen alleen omdat je gediplomeerd bent.

Om dit misverstand uit de wereld te helpen kunnen wij je mededelen dat volgens het burgerlijk wetboek (je weet wel dat boek van "iedere Nederlander behoort de wet te kennen") letterlijk staat dat IEDERE Nederlander verplicht is om zijn/haar medemens te helpen, los van het feit of hij/zij gediplomeerd is of niet. Het Wetboek van strafrecht (boek 3) bevat een artikel met letterlijk de volgende tekst:

 

ImageTITEL V: Overtreding betreffende hulpbehoevenden.

Art. 450.

Hij die, getuige van het ogenblikkelijk levensgevaar waarin een ander verkeert, nalaat deze die hulp te verlenen of te verschaffen die hij hem, zonder gevaar voor zichzelf of anderen redelijkerwijs te kunnen duchten, verlenen of verschaffen kan, wordt, indien de dood van de hulpbehoevende volgt, gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van de tweede categorie.

Mooi voorbeeld hiervan is dat je een drenkeling niet letterlijk behoeft na te springen is als je zelf niet kunt zwemmen en je dus door hem na te springen zelf zou kunnen verdrinken. Dit ontslaat je echter niet van je plicht om elke andere vorm van hulp te verlenen, zoals het bellen van 112 en/of andere medelanders aan te sporen tot het verlenen van hulp.

Theoretisch gezien is het niet voldoen aan dit wetsartikel een overtreding van de wet welke bestraft zou kunnen worden met een geldboete, een gevangenisstraf en/of een alternatieve straf zoals dienstverlening. De praktijk leert echter dat de wetshandhavers ten tijde van een ongeval niemand expliciet zullen aanspreken op dit wetsartikel, tenzij de persoon aanleiding hiertoe geeft (denk aan de persfotografen bij het dodelijk ongeval van prinses Diana), welke uit eigen belang andere zaken lieten prevaleren boven het redden/helpen van een medemens (in Frankrijk wordt deze wet ook wel de Barmhartige Samaritaan wet genoemd).

Door het herkenbaar dragen van het EHBO symbool (achter de ruit van je auto, als embleem op je kleding of bijvoorbeeld een schildje aan je voordeur geeft men de wetgever uiteraard wel een goede en gerechtvaardigde aanleiding om je aan te spreken op deze wet, iets wat moeilijker is wanneer je "incognito" EHBO-er bent.